สลิปเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1กรุณาระบุข้อความให้ถูกต้อง

ระบุรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

*

เลือกเดือน